22.1 C
Warszawa
§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 1. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie z siedzibą w Warszawie, ul. Muszyńska 23 02-916 Warszawa. 
 2. Konkurs jest dwuetapowy, a terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów są następujące: 
  1. Etap I – od 06.12.2023 r. – 07.01.2024 do godziny 12:00
  2. Etap II – 07.01.2024 r. od godziny 19:00 do 13.01.2024 r. do godziny 13:00.
 3. Przedmiotem konkursu jest przedstawiony „polonik”, rozumiany jako: 
 1. zegar lub zegarek wykonany na terenie Polski w jej granicach w czasie powstania zegarka lub pod zaborami przez producentów polskich,
 2. zegar lub zegarek, który uzyskał finalne wykończenie u polskiego dostawcy lub jest przez niego sygnowany,
 3. zegar lub zegarek niewyprodukowany w Polsce, niespełniający wymagań punktu 1 i 2, ale taki, który wiąże się z szeroko rozumianą historią Polski i Polaków. 
 1. W przypadku zgłoszenia wielokrotnego tego samego obiektu, decyduje kolejność zgłoszeń.
  §2 – WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 1. Podmiotem konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które są:
  1. właścicielami przedmiotu konkursu, 
  2. posiadaczami przedmiotu konkursu w dobrej wierze,
  3. osobami nieposiadającymi tytułu prawnego do obiektu, który jest w posiadaniu związków wyznaniowych zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostek samorządu terytorialnego, reprezentującymi posiadacza, także w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. 
 2. Do zgłoszenia zegara lub zegarka należy dołączyć jego opis, zawierający przynamniej: 
  1. Dokładna lub orientacyjną datę powstania, 
  2. historię związaną z przedmiotem,
  3. miejsce powstania, 
  4. argumentację wskazującą jego unikatowość, 
  5. oświadczenie w sprawie własności, zgodnie z §1 ust. 3 niniejszego regulaminu. 
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). Dane powinny zostać podane w zgłoszeniu.
 4. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 5. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród, chyba że zgłaszający wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie innych celach. 
 6. Zgłoszenia do I etapu konkursu należy dokonać do dnia 07.01.2024 do godziny 12:00
  §3 – PROCEDOWANIE KONKURSU I NAGRODY  
 1. W ramach etapu I Komisja Konkursowa składająca się z wszystkich trzech członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Zegarmistrzowskiego dokona oceny zgłoszeń w skali od 1 do 5 w następujących kategoriach: 
  1. jakość obiektu w kontekście zastosowanych rozwiązań technologicznych oraz wykonania zegarka, 
  2. związek z historią Polski i jej dziedzictwem historycznym oraz zegarmistrzowskim, z uwzględnieniem znaczenia roli zegarka w możliwych wydarzeniach istotnych lub przełomowych, 
  3. rzadkość obiektu. 
 2. Suma punktów w powyższych kategoriach stanowi punktację rankingową na potrzeby kwalifikacji do II etapu konkursu. Informacja zostanie przekazana zgłaszającym na adres mailowy nadawcy przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Zegarmistrzowskiego. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez kilka podmiotów, powodującej wybór większej ilości zegarów lub zegarków, głos decydujący ma uprzednio wybrany przez Zarząd Stowarzyszenia Przewodniczący Komisji Konkursowej. 
 3. W II etapie konkursu wybrane obiekty z opisem sporządzonym przez zgłaszającychbędąprezentowane na fanpage na Facebooku Polskiego Towarzystwa Zegarmistrzowskiego w kolejnych pięciu dniach roboczych tygodnia (od poniedziałku do piątku) w pierwszym tygodniu okresu wskazanego w §1 ust. 2.
 4. Wyniki drugiej tury konkursu zależeć będą od ilości głosowań na wybrane zgłoszone obiekty na stronie internetowej https://www.zegarmistrzostwo.org/ na przygotowanym przez Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie formularzu. W etapie II głosów nie mogą oddawać na zgłoszone zegarki lub zegary członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Zegarmistrzowskiego. 
 5. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca jest międzywojenny zegarek kieszonkowy marki Omega, sygnowany „W. Grabau Warszawa”.
  §4 – KLAUZULA RODO  
 1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie w Warszawie. Z Administratorem można skontaktować się mailowo: kontakt@zegarmistrzostwo.org.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie konkursem. 
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni członkowiePolskiego Towarzystwa Zegarmistrzowskiego, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania. 
 4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody, z wyjątkiem danych objętych odrębną zgodą.
 5. Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie informuje o prawie żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 6. Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie informuje o prawiedo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Należy jednak mieć na uwadze, że wycofanie prawa do przetwarzania danych w trakcie trwania konkursu uniemożliwia jego przeprowadzenie, a tym samym stanowić będzie wycofanie się z uczestnictwa w konkursie. 
 7. Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie informuje o prawiewniesieniaskargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
  §5 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. Instytucją odwoławczą w przypadku zgłoszeń jest Rada Nadzorcza Polskiego Towarzystwa Zegarmistrzowskiego. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: kontakt@zegarmistrzostwo.org.
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2023 poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.